PlastLIFE SIP – Cirkulär ekonomi för plast

Yrkeshögskolan Karelia undersöker, testar och främjar användningen av återvunna råvaror

Karelias uppgifter i PlastLIFE-projektet är indelade i fyra teman som är sömlöst sammanlänkade:

1. Insamling, förbehandling och bearbetning av plastavfall till råvaror för produkter (granulat, pellets)

Våra mål är kopplade till insamling, förbehandling, granulering och pelletering av plastavfall. Vi testar olika produktionsmetoder för vidare bearbetning av plastavfall i mycket liten skala i ett glest befolkat område. Det tekniska produktionsmålet är fysisk vidareförädling, där plastavfall behandlas utan kemiska metoder eller vattentvätt.
Återvinningsgraden av framför allt jordbruksplast är mycket låg i Norra Karelen. Karelia vill visa i praktiken att återanvändning kan vara ekonomiskt lönsamt genom att förbättra insamlingen och förbehandlingen av plastavfall.
Karelia utvecklar teknik och verksamhetsmodeller som förbättrar möjligheterna för olika sektorer, såsom jordbruken och byggbranschen, att återvinna plastavfall. I praktiken är målet att minska kostnaderna och tillsammans med jordbrukarna ta fram information om hur återvinning i enlighet med normer kan bli mer kostnadseffektiv. Verksamhetsmodellerna syftar till att säkerställa att återvunna plastråvaror används i nya produkter med lång livslängd.
Karelia får information direkt från aktörer som står inför utmaningar inom återvinning av plast, så att lösningarna blir så praktiska som möjligt. Vi har ett nära samarbete med Norra Karelens centralförbund för lant- och skogsbruksproducenter.
Vi studerar och testar olika blandningar av råvaror där PE-LLD-plastavfall behandlas med andra råvaror och/eller tillsatser. Vårt arbete är uppdelat i två forskningsperioder, som äger rum i början och mitten av PlastLIFE-projektet. På så sätt kan Karelia reagera på förändringar inom plastavfallsmarknaden under projektets gång.
Vi har ett nära samarbete med Kuljetusliike Vaahterinen för att hitta och utveckla lämpliga råvaror för nya plast/kompositavfallsprodukter. Testerna utförs i Karelias lokaler i Joensuu och praktiska undersökningar utförs på gårdar. Produktionen av plastavfall till granulat görs med extruderingsteknik som underentreprenad, eftersom upphandlingen av en egen extruderingsmaskin inte är ekonomiskt genomförbart.

2. Analys av råvara återvunnen från plastavfall samt produktion och testning av återvunna produkter

Vi testar kvaliteten och lämpligheten hos de återvunna granulaten som produceras som ett resultat av den första fasen. I praktiken kommer Karelias precisionstekniska experter i början av projektet att producera gjutformar för återvunna plastprodukter, som sedan kommer att användas för att producera produkter av plast och olika blandningar genom formsprutning. Produkternas kvalitet och lämplighet testas med laboratorietester och praktiska stresstester. Vid behov kommer Karelia att upprepa forskningsarbetet cirka fyra år efter projektets start.

3. Miljöpåverkan från modellerna för användning av plastavfall (mikroplastutsläpp, kolbalansberäkningar, LCA)

Vi studerar effekterna på kvaliteten vid långtidslagring av plastavfall från jordbruket samt de mikroplastutsläpp till jordmånen och avrinningsvattnen som orsakas vid lagring av plast. Samtidigt studerar vi långtidslagringens effekter på plastkvaliteten och utvärderar de tekniska möjligheterna för vidareförädling. Vårt mål är att ordna experimentella förhållanden i en verklig miljö i samarbete med jordbruksproducenterna, men vi har också tillgång till Karelias väderskåp under laboratorieförhållanden.

4. Undervisning och informationsförmedling samt implementering av resultaten från andra delprojekt

Vi anordnar seminarier 2024–2027. Under 2029, det sista året av PlastLIFE-projektet, kommer vi att anordna ett slutseminarium, eventuellt kombinerat med en presskonferens. Alla resultat från Karelias uppdrag kommer att utnyttjas i Karelias grundundervisning under hela projektet.